Provozní řád Sportovní centrum Pěšinky

Majitel: Město Světlá nad Sázavou

Provozovatel: Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o., Pěšinky 971, Světlá n. S., IČO: 28796462, DIČ: CZ28796462

 

Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele zařízení k zajišťování pořádku, bezpečnosti i ochrany zdraví  návštěvníků Sportovního centra Pěšinky.

1. Vstup do Sportovního centra je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, mimo tuto dobu je do budovy pro nepovolané osoby vstup zakázán.

2. Provoz kluboven, šaten, zasedací místnosti, herny stolního tenisu, regenerace a posilovny se řídí vlastním provozním řádem.

3. Provoz haly je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, veřejné bruslení a pro různé společenské akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována na informačních tabulích SC a na internetových stránkách www.pesinky.cz.

4. Ceny za poskytované služby jsou schvalovány Radou města Světlá nad Sázavou.

5. Návštěvníci jsou povinni se podřídit pokynům provozovatele a pořadatelů akcí.

6. Ze vstupu do SC se vylučují všechny osoby, které jsou opilé a podnapilé a pod vlivem omamných látek.

7. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků SC a majetek SC.

8. Vyloučeny z prostor SC budou osoby, které porušují zákaz kouření v prostorách SC.

9. Vyloučeny z dalšího pobytu ve SC budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování.

10. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickýn zařízením a vybyvením SC.

11. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení SC.

12. Návštěvník Sportovního centra je povinen udržovat v budově pořádek a čistotu v souladu s hygienickými pravidly.

13. Přísně se zakazuje házení předmětů na hrací plochu.

14. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor SC není povoleno.

15. První pomoc se poskytuje na ošetřovně nebo v recepci.

16. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení SC.

17. Pro sportovce v době tréninků jsou přidělovány šatny. Za klíče do šaten je vybírána vratná záloha 200,- Kč.

18. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po skončení veřejného bruslení musí bruslící ihned opustit ledovou plochu.

19. Při veřejném bruslení je nutno na ploše jezdit ukázněně podle ohlášeného směru s přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní osoby. Na plochu je vstup určenými vchody, nikolik přelézáním ohrazení. Veřejnost má k dispozici na přezouvání skříňky u ledové plochy.

20. Nalezené předměty se odevzdávají na recepci, kde se zajistí jejich uchování.

21. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost

22. Na osoby, které poškozují zařízení SC nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni upozornit provozovatele, který v případě potřeby přivolá Městskou polici nebo Policii ČR.

23. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky Sportovního centra Pěšinky a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

Ve Světlé n. S. dne 1.1.2012                                                    vedoucí společnosti Sportovní centra Pěšinky

 

 

 
nastavení cookies pro tento web