Provozní řád SH

 

Sportovní hala je majetkem Města Světlá nad Sázavou. Provozovatelem sportovní haly je společnost Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o.

Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele zařízení k zajišťování pořádku, bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků sportovní haly.

 1. 1. Vstup do Sportovní haly (dále je SH) je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, mimo tuto dobu je do budovy pro nepovolané osoby vstup zakázán.
 2. 2. Provoz haly je vyhrazen pro sportovní tréninky, zápasy a další sportovní akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována na informačních tabulích SH a na internetových stránkách www.pesinky.cz.
 3. 3. Ceny za sportovní využití SH jsou schvalovány Radou města Světlá nad Sázavou.
 4. 4. Návštěvníci jsou povinni se podřídit pokynům provozovatele a pořadatelů akcí.
 5. 5. Ze vstupu do SH se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
 6. 6. Do SH se zakazuje vstup osobám nemocným, bacilonosičům a osobám, které jsou v karanténě z důvodu infekce.
 7. 7. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, především s pyrotechnikou, které ohrožují bezpečnost návštěvníků SH a majetek SH.
 8. 8. V prostorách SH je zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret. Vyloučeny z prostor SH budou osoby, které porušují tento zákaz.
 9. 9. Vyloučeny z dalšího pobytu ve SH budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování.
 10. 10. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením a vybavením SH.
 11. 11. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení SH.
 12. 12. Návštěvník SH je povinen udržovat v budově pořádek a čistotu v souladu s hygienickými pravidly.
 13. 13. Přísně se zakazuje házení předmětů na hrací plochu.
 14. 14. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor SH není povoleno.
 15. 15. Prostory SH jsou rozděleny do sekce pro sportovce a sekce pro návštěvníky. Návštěvníkům je určen prostor na tribunách ve 2.NP. Sportovcům jsou určené prostory šaten v 1.NP.
 16. 16. Sportovci před vstupem do šaten prochází tzv. čistící zónou v 1.NP, kde se přezouvají do sportovní nebo domácí obuvi. Zakazuje se používat jakákoliv znečištěná obuv, obuv s černou podrážkou a hřeby.
 17. 17. Školy se v dopoledních hodinách přezouvají v přezouvacím oddělení za recepcí. Návštěvníci vstupují do sekce tribuny bez přezutí, s řádně očištěnou obuví.
 18. 18. První pomoc se poskytuje na ošetřovně nebo v recepci.
 19. 19. Pro sportovce a školy jsou denní službou přidělovány šatny. Každá skupina obdrží klíč od šatny, za který zodpovídá. Po skončení klíč vrátí na recepci. Provozovatel nenese odpovědnost za věci uložené v šatnách či v jiném  
 20.      prostoru SH.
 21. 20. Sportovci jsou povinni v šatnách a na ploše udržovat čistotu a pořádek. V případě, že je způsobena škoda na majetku SH, jsou povinni o tom informovat denní službu na recepci.
 22. 21. Na sportovní plochu se nesmí umisťovat ostré a jiné předměty, které by tuto plochu poškodily.
 23. 22. Sportovci mohou využívat sportovní vybavení haly. Po použití vždy toto vybavení vrátí na původní místo.
 24. 23. Nalezené předměty se odevzdávají na recepci, kde se zajistí jejich uchování.
 25. 24. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 1. 25. Na osoby, které poškozují zařízení SH nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni upozornit provozovatele, který v případě potřeby přivolá Městskou polici nebo Polici ČR.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky Sportovní haly Světlá nad Sázavou a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Ve Světlé nad Sázavou 1.12.2019

                                                                                                                                  Tomáš Rosecký, jednatel společnosti

 
nastavení cookies pro tento web